Chào mừng thiếu nhi Quận 2 vui hè bổ ích

Hiệu trưởng

Truong Thi Thuy Lan
Truong Thi Thuy Lan

Ngày sinh: 28/2/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thua Thien Hue

Trình độ :Dai hoc

Vị trí công tác: Thu Truong don vi

Điện thoại cơ quan: 22408487

Điện thoại riêng: 0908151331

Email liên lạc: truongthithuylan@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 26/6/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 37433504

Điện thoại riêng: 0933200975

Email liên lạc: thanhthuy260677@gmail.com

Lưu Thị Thơm
Lưu Thị Thơm

Ngày sinh: 12/9/1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 01684208063

Email liên lạc: luuthithom@gmail.com